บุคลากร
สถิติการเข้าชม
ผู้ชม
วันนี้ 89
เมื่อวาน 121
ทั้งหมด 50,901
ชมหน้าอื่นๆ
วันนี้ 95
เมื่อวาน 125
ทั้งหมด 64,481
      
 
          

  

  • นายภัทรุตม์ ทรรทรานนท์
ปลัดกรุงเทพมหานคร

 
 


นางรัชนีวรรณ อัศวธิตานนท์

รองปลัดกรุงเทพมหานคร

ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะหัวหน้ากลุ่มภาระกิจด้าน
การคลังและการบริหารงานบุคคล รับผิดชอบหน่วยงานและแต่ละส่วนราชการ ดังนี้
-สำนัการคลัง
- สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร
- สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร 
(สถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร, 
กองการเจ้าหน้าที่ ยกเว้นฝ่ายบรรจุและแต่งตั้ง, กองการต่างประเทศ)
- สำนักงานเขตกลุ่มกรุงเทพตะวันออก

 
 


นางวันทนีย์ วัฒนะ

รองปลัดกรุงเทพมหานคร

ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะหัวหน้ากลุ่มภาระกิจด้านยุทธศาสตร์และคุณภาพชีวิต รับผิดชอบหน่วยงานและส่วนราชการ ดังนี้
- สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล
- สำนักการแพทย์

- สำนักอนามัย
- กองอำนวยการตลาดนัดกรุงเทพมหานคร
- การพานิชย์ของกรุงเทพมหานคร
- สำนักงานเขตกลุ่มกรุงเทพเหนือ
 

พันตำรวจเอก พิชัย เกรียงวัฒนศิริ

รองปลัดกรุงเทพมหานคร

ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะหัวหน้ากลุ่มภาระกิจ
ด้านจัดระเบียบและบรรเทาสาธารณะภัย 
รับผิดชอบหน่วยงานและส่วนราชการดังนี้
- สำนักเทศกิจ
- สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

- สำนักการจราจรและขนส่ง
- สำนักงานปกครองและทะเบียน 
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
- บริษัทกรุงเทพธนาคม
- กองอำนวยการรักษาความมั่งคงภายในกรุงเทพมหานคร (กอ.รมน.กทม.)
- สำนักงานเขตกลุ่มกรุงเทพใต้


 

นางสาวปราณี สัตยประกอบรองปลัดกรุงเทพมหานคร 

ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะหัวหน้ากลุ่มหน้ากลุ่ม
ภาระกิจด้านการศึกษาและวัมนธรรม 
รับผิดชอบหน่วยงานและส่วนราชการ ดังนี้
- สำนักการศึกษา
- สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว
- สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร  (กองกลาง,
กองประชาสัมพันธ์)
- สถานีวิทยุกระจายเสียงกรุงเทพมหานคร
- สำนักงานเขตกลุ่มกรุงเทพกลาง
 

นายเกรียงพล พัฒนรัฐ
รองปลัดกรุงเทพมหานคร

ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะหัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม รับผิดชอบหน่วยงานส่วนราชการ ดังนี้
- สำนักสิ่งแวดล้อม
- สำนักผังเมือง
- สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร (สำนักงานกฎหมาย
และคดี, สำนักงานตรวจสอบภายใน)
- สำนักงานเขตกลุ่มกรุงธนใต้
 
 

นายจรูญ มีธนาถาวร

รองปลัดกรุงเทพมหานคร

ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะหัวหน้ากลุ่มภาระกิจด้านการโยธาและการระบายน้ำ รับผิดชอบหน่วยงานและส่นราชการ ดังนี้
- สำนักการโยธา
- สำนักการระบายน้ำ
- สำนักงานเลขานุการสภา
กรุงเทพมหานคร
- สำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
- ราชการส่วนภูมิภาค
- สำนักงานเขตกลุ่มกรุงธนเหนือ
   
   
   
  

นายมงคล  สาตรา
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เพลงมาร์ชโรงเรียน 


watmaischool.com  © 2016-2019 All rights reserved.

 
เว็บสำเร็จรูป
×